Image Map
Kalender
Sorry, momenteel zijn er geen aankomende voorstellingen. Kom later terug!

Over ons

fotocollage

Wij, Ann Goormans – Chris Proost – Pool Nuyts en Eric Broeckx, hebben al jaren een voorliefde voor theater en uit die passie werd in 2004 Foesiemauw geboren uit de Schoonbroekse theatergroep voor volwassenen: Foesleur. Sinds die dag hobbelt Foesiemauw met liefde en plezier van hot naar haar met één duidelijk doel voor ogen: wij willen u prikkelen!
In onze voorstellingen spreken we de verbeelding van ons publiek (jong en oud) aan: een broodzak wordt een monster, een koelkast wordt dan boot en dan een berg… Met een minimum aan fantasie geloof je ’t echt, dan spreken de dieren en kan je vliegen, …

Die verwondering, overgoten met een lekkere saus vol humor en ontroering, met veel oor voor het juiste woord en veel oog voor het juiste beeld, daar staan wij voor! Onze stijl zit op de grens tussen figurentheater en acteertheater.

Foesiemauw is een collectief; evenwaardige krachten die samen denken, schrijven, maken en spelen. Bij elke productie laten we ons professioneel bijstaan door een coach/regisseur en een scenograaf. Samen kneden en bakken we een nieuwe voorstelling. Komt dat proeven en zien!

Chris Proost heeft zich in 2012 aan de zijlijn gezet, als trouwe supporter.

 

Missie – visie

Kindertheater Foesiemauw heeft zich tot doel gesteld theatervoorstellingen te maken en te brengen voor kinderen in de basisschoolleeftijd, resp. kleuters (2,5 – 5 jaar) en lagere schoolkinderen (6-12 jaar), al dan niet in gezelschap van hun ouders of volwassen begeleiders. Zowel naar vorm als inhoudelijk streven wij hierin een ruime diversiteit na, evenwel steeds rekening houdend met onderstaande fundamentele uitgangspunten.

· toegankelijk

Wij willen erover waken dat ook kinderen die van thuis uit weinig expliciete theaterervaring hebben meegekregen, ten volle kunnen participeren aan en genieten van de voorstelling. Afhankelijk van de leeftijd in de doelgroep wordt er bovendien rekening mee gehouden dat het voor (sommigen onder) hen de allereerste kennismaking met theater kan zijn. Speciaal voor hen wordt er angstvallig over gewaakt dat de dominante emoties die na de voorstelling blijven hangen positief, prettig, aangenaam moeten zijn, zodat zij “goesting” krijgen om “meer van dat” te willen zien. Mede om die reden mogen voorstellingen in onze optiek geen hermetische huzarenstukjes zijn waar alleen theaterkenners een interessante kluif aan hebben.

· uitdagend

Via onze teksten, onze lichaams- en beeldtaal (figuren, objecten, schimmen, mimiek…) willen we speelse, dynamische en inventieve verhalen vertellen die niet alledaags zijn. Gedurende het ganse totstandkomingproces van elke productie, van bij de keuze van scenografie, het redigeren van teksten, de keuze van muziek, het uitzuiveren van mimiek en de non-verbale communicatie tot het opstellen van het belichtingsplan streven wij naar een eindproduct waarin de jonge theaterbezoeker maximaal wordt uitgedaagd om actief te kijken en te beleven. Inhouden, beelden, betekenissen, gevolgtrekkingen, verbanden, conclusies worden bij voorkeur niet expliciet getoond of vernoemd, maar liever subtiel gesuggereerd, zodat de fantasie van het kind hierdoor voortdurend wordt geprikkeld.

· betaalbaar

Afhankelijk van de beschikbare subsidies worden een concept en een presentatievorm gekozen die voor scholen, gemeenschapscentra, culturele centra, en – uiteindelijk en in hoofdzaak – voor de kinderen betaalbaar moeten blijven. Om die reden zijn de bestaande stukken gericht naar groepen van 75 à 150 kinderen (afhankelijk van de productie). Bovendien zijn decor, klank en belichting uiterst flexibel, mobiel en aanpasbaar zodat desgevraagd ook een standaard turnzaal van een landelijke school kan volstaan als theaterlocatie. Op die manier sparen scholen de dure verplaatsing naar soms verafgelegen culturele centra uit.

· artistiek hoogstaand

Voor onszelf leggen wij de lat zo hoog mogelijk, en in praktijk wil dit zeggen: steeds hoger. In functie daarvan wordt bij het creëren van een nieuwe productie steeds gretig beroep gedaan op deskundige hulp en advies van professionele coaches (onder meer Willem Verheyden en Paul Contryn van “De Maan”, Nathalie Roymans van “Jenny”, Goele Van Dijck van “Nat Gras”, Danny Timmermans van “Buiten de Zone”, “W817” en “Het Ongerijmde”). Daarnaast volgen alle medewerkers regelmatig bijscholingscursussen of we organiseren die zelf. Deze artistieke vervolmaking bouwt theater Foesiemauw vzw Beleidsplan en begroting 2012  voort op onze eigen basisopleiding en ervaring in diverse settings zoals het professioneel theater, amateurtheater, jeugdbeweging, kleuter-, lager en beroepsonderwijs, …

· maatschappelijk relevant

Zonder het publiek te willen overdonderen met strikt pedagogische, saaie, schoolse voorstellingen kiezen wij toch bewust voor thema’s met aanknopingspunten in de ruime maatschappelijke context van de hedendaagse actualiteit. Theater kan op die manier een ideaal breekijzer zijn om moeilijke, complexe, genuanceerde, gevoelige, persoonlijke onderwerpen bespreekbaar of aanschouwelijk te maken in een taal die ook de minder begaafde kinderen volwaardig kunnen verstaan en beleven. Mede om die reden leveren wij expliciete inspanningen om bereikbaar te zijn (financieel + geografisch) voor die individuen of verenigingen die bewust op zoek zijn naar geëngageerde theatervormen.

· pedagogisch ondersteund

Bij al onze voorstellingen hoort een keurig afgewerkte, uitgebreide lesmap, op maat gesneden door onze eigen medewerkers die zelf als ervaren leerkrachten nog deeltijds in het basisonderwijs actief zijn. Elke lesmap – vrij toegankelijk via onze website www.foesiemauw.be – biedt een waaier aan kant en klare doetips voor in de klas. Standaard wordt steeds een hoofdstuk uitgewerkt rond het thema van de axenroos, in samenwerking met de relatiestudio van Nand Cuvelier (Gent).

· gelaagd

Wie goed oplet, zal merken dat onze voorstellingen op verschillende niveaus toegankelijk zijn: ‘voor elk wat wils’ dus. Wij vinden immers dat kindertheater niet alleen de kinderen, maar ook de volwassen begeleider moet boeien. Bovendien is het een bewuste keuze om binnen de bedoelde leeftijdsgroep voldoende differentiatie te bieden zodat elk kind, vertrekkend van zijn specifieke achtergrond en mogelijkheden, zijn eigen interpretatie kan geven aan het gebeuren op scène.

Een blik op de geschiedenis van Foesiemauw

De eerste stappen naar het ontstaan van Kindertheater Foesiemauw werden gezet in het voorjaar van 2003, toen vier enthousiaste medewerkers van Foesleur, een amateurtheatergezelschap uit Retie (Schoonbroek), het idee opvatten om samen, als zelfstandige entiteit, nieuwe theatervoorstellingen te gaan maken voor kinderen in de leeftijd van de kleuter- en lagere school. Daarbij zou voor alle betrokkenen een deeltijdse job in het onderwijs gecombineerd worden met voorstellingen die telkens op maandag en dinsdag kunnen gespeeld worden. Vanuit de ervaring die na het amateurtheater ook al werd opgedaan in het professionele circuit (Propop in Turnhout, Trommeltheater in Antwerpen, De Maan in Mechelen) en in nauwe samenwerking met twee coaches van Het Firmament (Mechelen) werd in 2004 een eerste voorstelling gemaakt: De Nieuwe Kleren van de Keizer, gebaseerd op het sprookje van Hans Andersen. Deze voorstelling kende onlangs (maart 2011) zijn 124ste en laatste voorstelling, in een school voor bijzonder onderwijs in Arnhem.

Aangemoedigd door de lovende kritieken van bezoekers en organisatoren – nadien bevestigd door een eervolle vermelding op het Landjuweel Figurentheater 2005 – werd meteen gestart met het maken van een tweede voorstelling, Woeste Willem, die najaar 2005 in première ging. Het verhaal vertrekt – met toestemming van de uitgever – van een bestaand kinderboek door Ingrid en Dieter Schubert (uitgeverij Lemniscaat).

In 2006 kwam de peuter-kleutervoorstelling BIEBIE tot stand. Deze keer was het een volledig zelf geschreven scenario, dat zich afspeelt rond de vier basisgevoelens zoals die  in kleuter- en lagere scholen aan bod komen: blij, boos, bang, verdrietig.

Door de grote belangstelling van scholen en cultuurprogrammatoren was het volgende seizoen vrij snel volgeboekt, zodat er feitelijk geen ruimte was voor een vierde voorstelling. Die kwam er wel een jaar later, in 2008: ESKIMA. Het thema (duurzaamheid en milieu) sloot aan bij de opwarming van de aarde, die sinds de film ‘An Inconvenient Truth” van Al Gore wereldwijd volop in de actualiteit staat.

In 2009 veranderde de beroepssituatie van één van de actrices, waardoor plots de mogelijkheid ontstond om met twee verschillende voorstellingen tegelijk te gaan toeren. In dat kader werd de ‘kleine’ voorstelling Otto gemaakt, voor peuters-kleuters van 2,5 tot 5 jaar, die sindsdien met succes de podia verovert van een groot aantal scholen en culturele centra.

In 2010 werd intensief gewerkt aan de nieuwe voorstelling, LIEVEbeestHEERTJES, voor de doelgroep 4-8 jaar. Voor het eerst werd expliciet gekozen voor een voorstelling die uitsluitend in theaterzalen kan gespeeld worden, in optimale omstandigheden dus. De try-outs vonden plaats in november 2010 en werden meteen enthousiast onthaald.

In voorjaar 2011 groeide het idee om een theatervoorstelling te maken waarin alle kinderen kunnen meespelen. Vanuit deze doelstelling kwam “WOLF” tot stand: een figurentheatervoorstelling waarin 50 kinderen van 5 tot 8 jaar mogen meespelen als poppenspeler of muzikant o.l.v. van poppenspeelster en vertelster Ann Goormans.

Vanuit zijn rol als zorgleerkracht in het basisonderwijs wilde Eric Broeckx een voorstelling maken rond het thema ‘leesplezier’. In 2013 werd “Cowboy Stanny & Het Meest Fantastische Boek ter Wereld” gecreëerd in een regie van Willem Verheyden en met tekst en spel van Eric.  Cowboy Stanny brengt zijn enthousiasme voor lezen over aan kinderen van 6 tot 10 jaar. De voorstelling wordt gespeeld tussen de boekenrekken van de jeugdbibliotheek, de uitgelezen plaats om kinderen te prikkelen met boeken.

Midden 2014 werd een droom waargemaakt die al lang leefde: theater dicht bij de mensen brengen, in hun eigen huiskamer. “Yes you can!” is een huiskamertheatervoorstelling voor volwassenen die gaat over ‘dromen waarmaken’ in het concept van homeparty’s.  Michaï Geyzen deed de regie. In het voorjaar van 2015 ging de voorstelling op toer. In 2015 werd de naam van ons gezelschap gewijzigd: kindertheater Foesiemauw vzw werd theater BAZAS vzw.

In januari-februari 2016 gaat Eric een vervolg maken op “Cowboy Stanny & Het Meest Fantastische Boek ter Wereld”. Deze voorstelling getiteld “Tot aan de maan” wordt ook gespeeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar in de plaatselijke bibliotheken. Een prikkelende voorstelling maken is het voornaamste doen, naast het aanwakkeren van leesplezier. Deze keer zal er ook speciale aandacht gaan naar kinderen voor wie het lezen niet vanzelf gaat en voor kinderen uit een andere cultuur. Eric Broeckx tekent voor tekst en spel en zal zich omringen met deskundigen uit de theaterwereld: Paul Contryn (poppen en scenografie), Joost Van den Branden (coaching)en Jan Cannaerts tekent samen met Robbe Broeckx en Oscar Beerten, jonge muzikanten van het 6de jaar kunsthumaniora (afdeling muziek) voor de muziek.

 

Positionering

Binnen de sector van de podiumkunsten bevindt Foesiemauw zich op het raakvlak tussen objectentheater, figurentheater, acteertheater en poppentheater, afhankelijk van het verhaal dat we willen vertellen, rekening houdend met de doelgroep waartoe we ons richten en optimaal gebruik makend van de artistieke competenties waarover we binnen onze groep beschikken, aangevuld met de specifieke kwaliteiten en ervaring van de professionele begeleiders voor regie, scenografie, decor, kostumering, poppen, …

Qua omvang – vier halftijdse medewerkers – zijn we nog steeds een klein theatergezelschap, met een zeer bescheiden kostenstructuur, waardoor onze voorstellingen betaalbaar blijven, ook voor de organisator met een beperkt budget. Deze kleinschaligheid maakt ook dat we zeer flexibel kunnen inspelen op de specifieke wensen en mogelijkheden (lees vooral: beperkingen) van organisatoren. Daar staat tegenover dat we na de vele honderden voorstellingen van de voorbije jaren, en door steeds samen te werken met professionele begeleiders uit diverse sectoren, een ervaring en een expertise hebben opgebouwd die zich duidelijk laat opmerken in de hoogstaande kwaliteit van onze voorstellingen.